Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

17 oktober 2017

Reactie DOET regeerakkoord

Vereniging DOET is gematigd positief over het gisteren gepresenteerde Regeerakkoord. De duurzame ambities zijn er, echter deze bestrijken voor een groot deel de periode nadat het huidige kabinet in spé vermoedelijk alweer lang vergeten is. Uitvoering van de voorgenomen ambities is dus nogal onzeker, echter laten we het in eerste instantie bekijken vanuit een positieve invalshoek.

 

• De kilometerheffing, gebaseerd op het Duitse MAUT-model, spreekt ons aan temeer daar deze een impuls kan geven om ook zwaarder verkeer (> 3.500 kg / 4.250 kg) sneller te elektrificeren. Overeenkomstig het standpunt in deze van Stichting Natuur en Milieu pleit ook DOET voor een invoering ervan per 1/1/2019.

• Het streven om per 2030 alleen nog emissieloze (elektrische) voertuigen toe te laten in de nieuwverkoop juichen we uiteraard van harte toe, echter de vraag rijst of dit niet te laat is om de Parijse doelen te halen. 2025 heeft daarom wat DOET betreft sterk de voorkeur boven 2030.

• Elektrische auto’s worden expliciet genoemd als maatregel om te komen tot een CO2-reductie van 49% in 2030, wat een additionele reductie ten opzichte van ongewijzigd beleid van 56 Mton CO2 impliceert. Elektrische auto’s worden hierbij weliswaar genoemd als maatregel, zij het dat de ambitie niet verder reikt dan 1,5 Mton. Deze reductie wordt bovendien genoemd in combinatie met zuiniger banden en Europese normen en is daarmee niet echt ambitieus te noemen, temeer daar er daarnaast klaarblijkelijk ook een rol lijkt weggelegd voor o.a. biobrandstoffen waarvan we weten dat er, in tegenstelling tot de TCO voor elektrisch vervoer, nog steeds geen kloppende businesscase voor bestaat.

• Zoals gesteld, is het streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. “Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie”. Hoe deze uitfasering zal verlopen, is nu nog onbekend, maar dient wat DOET betreft wel snel helder te worden.

• Het terugdraaien van de BPM-teruggaaf op diesel- en benzinetaxi’s wordt gehonoreerd. Degelijke (fossiele) taxi’s beschikken hierdoor niet meer over fiscale voordelen, een lang gekoesterde wens van DOET waarvoor we veelvuldig hebben geijverd in Den Haag. Elektrische taxi’s zullen hierdoor eerder in een aankoopbeslissing worden overwogen. Echter, voor bestelvoertuigen blijft de oude regeling helaas van kracht en dat stemt ons niet tevreden temeer daar er juist de komende jaren veel elektrische bestelwagens met afdoende laadvermogen op de markt zullen verschijnen.

• Voor wat betreft laadinfrastructuur wordt gemeld dat de overheid zorgt voor voldoende tank- en laadinfrastructuur, maar “dat de levering en exploitatie van laadapparatuur primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen blijft”. Dit punt verdient opheldering.

• Het Regeerakkoord mist wat ons betreft aandacht voor alternatieven in de vorm van Light Electric Vehicles (LEV), variërend van e-scooters tot e-cargo oplossingen in binnenstedelijke gebieden (alternatief voor fossiel aangedreven bestelwagens).

• De energiebelasting voor de eerste schijf van gas wordt hoger en voor de eerste schijf van elektriciteit lager. Dit pakt voordelig uit voor de TCO van de ‘thuis-laders’. Hoe en of dit ook goed uitpakt voor gebruikers van publieke laadinfrastructuur (die nu gebruik kunnen maken van de energiebelastingkorting) is nog onduidelijk en vraagt om een toelichting.

• Alhoewel er volgens het Regeerakkoord meer vrije ruimte lijkt te komen voor ‘experimenten’ is onduidelijk of dit onomwonden betekent dat we met diverse projecten op het gebied van elektrische mobiliteit (o.a. smart charging) nu ook echt op kunnen gaan schalen (populair gezegd “van LomboxNet naar LomboxLand”). Om onze koploperspositie op het gebied van laadinfra en ev-knowhow te koesteren en ook internationaal uit te kunnen venten is dat enorm belangrijk.

• In augustus jl. heeft DOET haar notitie ‘Parkeergarages toekomstbestendig bouwen’ gedeeld met D66 Amsterdam. Inmiddels heeft D66 deze notitie overgenomen in haar verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Temeer daar er in diverse steden vaker wordt gesproken over autoluwe binnensteden, is het wat DOET betreft zaak dat op nationaal niveau wordt ingezet om, bij nieuw te bouwen parkeergarages in steden, parkeergarages onderdeel uit te laten maken van de duurzame energietransitie waarbij geplande parkeergarages worden voorzien van slimme laadpunten voor elektrische auto’s en parkeergarages een schakel worden in het lokale energienetwerk van de stad/wijk. Door tijdens de nieuwbouw al rekening te houden met deze ontwikkeling worden kosten bespaard en leveren de geplande parkeergarages een bijdrage aan een stabiel en groen elektriciteitsnet.’ Een duidelijke en duurzame visie op/voor utiliteitsgebouwen ontbreekt wat DOET betreft in dit Regeerakkoord.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo